Garantiebepaling Isolerende dubbelglas

Januari 2012
 

Als u Isolerend dubbelglas heeft aangeschaft is het van belang dat u de factuur, waarop de gegevens (aantallen, soort, afmetingen etc.) staan vermeld, goed bewaart.

De gerenommeerde fabrikanten garanderen gedurende 10 jaar, dat er geen vermindering van doorzicht, dan wel een onuitwisbare grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijde als gevolg van een gebrek aan de isolatieglaseenheid. Vanzelfsprekend moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • De plaatsing moet voldoen aan de geldende NEN-normen en Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR), alsmede aan de fabrieksvoorschriften.
  • De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle voorschriften.
  • Schade als gevolg van bouwtechnische oorzaken, niet rechtstreeks verband houdende met de beglazing, zoals bijvoorbeeld verzakkingen van het gebouw, vervorming van ramen en/of kozijnen en oorzaken zoals aangegeven in ons informatieblad “Wat u moet weten over Isolerend dubbelglas en HR++ Beglazing”, alsmede als gevolg van vervormingen en veranderingen aan de beglazingen en/of de omliggende constructie vallen niet onder enige garantie.
  • Het onderhoud van de aangebrachte beglazing, alsmede de kitvoegen en de omliggende constructies moet voldoen aan de daarvoor geldende eisen en NEN-normen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vallen eenheden, uitgevoerd met draadglas, eenheden voor transport en industrieel gebruik, inclusief toepassing in zwembaden, niet onder de garantie.
  • Garantie is van toepassing, als alle op de levering betrekking hebbende facturen tijdig aan Geert Ophey Glasservice zijn voldaan.

Eventuele garantieclaims moeten schriftelijk worden ingediend bij Geert Ophey Glasservice. St, Janstraat 14 5424 TT Elsendorp vergezeld van een kopie van de oorspronkelijke factuur.

Als blijkt, dat de afnemer in aanmerking komt voor garantie en voldoet aan de hiervoor genoemde eisen, zal(zullen) de betreffende ruit(en) gratis worden herlevend en geplaatst.

Voor de kosten van de plaatsing van deze garantieruit(en) zal Geert Ophey Glasservice aan de afnemer een offerte doen toekomen, waarbij deze recht heeft op een plaatsingsvergoeding van 13,61 per m2, inclusief BTW.
De plaatsing zal worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht, ondertekend doorde afnemer.

Bij nieuwbouwwoningen, mits door Geert Ophey Glasservice beglaasd en vallende onder de GWI – garantie, zijn de plaatsingskosten gedurende 2 jaar en 3 maanden voor rekening van Geert Ophey Glasservice


Nieuws

Contactgegevens

Geert Ophey Schilderwerken
St. - Janstraat 14
5424 TT Elsendorp
T 0492 - 830 864
M 06 - 510 536 81
E info@opheyschilderwerken.nl